CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ BOTIGA TV3

La Botiga virtual de TV3 és una plataforma web de comercialització en-línia de productes llicenciats per Televisió de Catalunya, SA, amb domicili al carrer Jacint Verdaguer, s/n de Sant Joan Despí, NIF A08849622 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 25682, foli 106, full número B93073, inscripció 32.

La utilització per part de l'usuari de qualsevol dels serveis d'aquest lloc web suposa l'acceptació expressa de totes les condicions generals d'ús en la versió publicada en aquest lloc en el moment en què l'usuari accedeixi al servei de La Botiga de TV3, així com de les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables.

TVC es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals d'ús amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. Hi ha la possibilitat que aquestes condicions generals siguin complementades amb condicions particulars que l'usuari acceptarà pel fet d'utilitzar els serveis.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA BOTIGA DE TV3

Condició d'usuari

La utilització de qualsevol servei de La Botiga de TV3 atribueix la condició d'usuari. Els usuaris podran ser de consulta o compradors. En aquest últim cas, serà imprescindible que hi hagi un registre previ al lloc web.

Necessitat de registre

L'usuari es compromet a complir en tot moment les condicions, com també a observar els principis que estableix als seus avisos legals.

Ús de La Botiga de TV3 i els seus serveis

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels serveis oferts per La Botiga de TV3 serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de La Botiga de TV3 conforme al que estableix la llei, la moral i l'ordre públic al que es disposa en aquestes condicions generals d'ús i en les condicions particulars que, si escau, li siguin d'aplicació.

L'usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis i no realitzar cap tipus d'activitat que atempti contra els drets de tercers o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

Àmbit d'actuació

La Botiga de TV3 opera exclusivament per al territori dels estats de la Unió Europea.

3. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Els usuaris que vulguin comprar productes de La Botiga de TV3 hauran de:

a) Escollir els productes:
- A sota de cada producte hi ha el botó del cistell de la compra. Només cal fer un clic al botó i la referència s'afegirà al cistell de la compra.

- El cistell de la compra anirà acumulant els articles que es vulguin comprar. Des del mateix cistell es poden modificar els productes i les seves unitats.

- Per iniciar el procés de compra només cal fer clic al botó "compra" del cistell.

b) Registrar-se:
A través de les seves dades de registre habitual o bé registrant-te a través de "Si no estàs registrat, pots fer-ho des d'aquí".

c) Finalitzar la compra:
Un cop registrat només cal escollir l'horari de lliurament i acceptar les condicions de compra.

d) Pagament: Només es pot pagar mitjançant targeta de crèdit.

El client fa el pagament amb targeta de crèdit i posteriorment rep el paquet al domicili que hagi indicat i en l'horari escollit prèviament. Si el missatger no troba el client al domicili, deixa un avís en un telèfon per concretar dia i hora.

El pagament es fa través del servidor segur de l'entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en l'estàndard SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú pugui interceptar-les ni usar-les de forma fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc i aquesta informació mai no arriba a cap altre destinatari.

e) Albarà de lliurament: Amb els productes s'envia el tiquet detallat i valorat. En el cas que es necessiti factura hi ha l'opció de demanar-la.

f) Termini de lliurament: Els articles seran subministrats en un termini de 2-3 dies laborables. En cas d'endarreriment per causa imputable a Televisió de Catalunya, es comunicarà al client per correu electrònic i/o telèfon, i aquest podrà desistir de la compra de manera immediata.

g) Preus: Els preus indicats a la botiga són amb IVA inclòs.

h) Costos de l'enviament:

Els articles s'envien per missatger i el cost és el següent:

 • Catalunya:
  •     Comandes fins a 5 kg = 5 €
  •     Comandes superiors a 5 kg = 8,50 €

 • Espanya (excepte Illes Canàries, Ceuta i Melilla):
  •     Comandes fins a 5 kg = 6 €
  •     Comandes superiors a 5 kg = 8,50 €

 • Unió Europea:
  •     Comandes fins a 5 kg = 14 €
  •     Comandes superiors a 5 kg = 23 €

i) Garantia: Tots els articles tenen una garantia de 6 mesos, contra defectes de fabricació i/o funcionament. S'exclou de la garantia qualsevol defecte causat per una mala manipulació del producte.

Les despeses de devolució per defecte de productes aniran a càrrec de Televisió de Catalunya. Per tramitar una reclamació en garantia, cal omplir el formulari de devolució o desistiment.

j) Desistiment de productes: Si la compra no satisfà les expectatives del client, pot retornar els articles comprats en un termini màxim de 7 dies hàbils a partir de la data de lliurament en el seu domicili. Els articles s'han de retornar intactes i amb el precinte original. Es retornarà l'import del producte però no les despeses de tramesa i devolució. Per retornar el producte, cal d'omplir el formulari de devolució o desistiment.

D'acord amb la legislació vigent, el comprador no tindrà dret a desistir (retornar) en els casos de gravacions sonores (CD) o de vídeos (DVD) que s'hagin desprecintat.

Formulari de devolució o desistiment. (PDF)

Formulari de devolució o desistiment. (DOC)

k) Idioma: Totes les comunicacions es podran fer en català i castellà.

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

Els productes de La Botiga de TV3 es presentaran mitjançant fotografies i descripcions a partir del material lliurat pel fabricant.

Les fotografies i representacions corresponents als productes i els seus signes distintius, tenen per objecte aportar una informació acurada del producte. Malgrat tot, l'usuari i el comprador han de tenir present que tenen un propòsit orientatiu i en cap cas un caràcter exhaustiu.

En el cas que per circumstàncies de força major el producte no estigui disponible després d'haver-se fet la compra, TVC informarà el comprador de l'anul·lació total o parcial de la seva comanda i podrà anul·lar-la totalment. Els costos de devolució aniran a càrrec de Televisió de Catalunya.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

Disponibilitat i continuïtat del lloc web La Botiga de TV3 i els seus serveis

La Botiga de TV3 no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de La Botiga de TV3 i dels seus serveis.

La Botiga de TV3 no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat de La Botiga de TV3 i els seus serveis.

TVC respondrà únicament i exclusivament dels serveis que presti per si mateixa i no serà responsable en el cas que la configuració o l'equipament de l'usuari no sigui l'adequat o en supòsits de força major.

L'eventual responsabilitat de TVC davant del comprador per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament pel comprador per mitjò del servei La Botiga de TV3, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

TVC no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de les persones interessades a comprar en La Botiga de TV3 que subministren voluntàriament, s'inclouran en un fitxer de TVC amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats. El fitxer de titularitat de TVC està degudament inscrit davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

TVC, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recull de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis de La Botiga de TV3 i garanteix a l'usuari que s'han pres totes les mesures tècniques i organitzatives per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a aquest tipus de fitxers. Fora de les obligacions jurídiques establertes en la legislació vigent, en cap cas les dades seran cedides o comunicades a altres empreses sense el consentiment previ de l'usuari.

En el cas que volgués exercir els drets que determina la legislació vigent, i concretament els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, podrà enviar una comunicació a La Botiga de TV3, c/ Jacint Verdaguer, s/n, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona o bé un correu electrònic a l'adreça botiga@tv3.cat

El registre en aquest servei comporta la comprensió i l'acceptació d'aquesta política de protecció de dades de caràcter personal, com també l'autorització per al tractament de dades personal que s'explicita en aquesta política de protecció de dades.

7. DIVERSOS

Modificacions

La Botiga de TV3 es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense avís previ, nous productes i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Dret d'exclusió

La Botiga de TV3 es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal o als serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d'ús i/o les normes del consell de la CCMA.

Menors d'edat

L'accés als serveis de La Botiga de TV3 com a comprador quedarà restringit únicament i exclusivament a majors de 18 anys.

8. DURADA I ACABAMENT

La prestació dels serveis de La Botiga de TV3 té una durada indefinida.

Sense perjudici d'això, La Botiga de TV3 està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei de La Botiga de TV3, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

9. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les lleis del l'estat espanyol i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de la ciutat de Barcelona.


Cistella de la compra
BOTIGA EN LÍNIA Televisió de Catalunya, S.A. Carrer de la TV3, s/n http://botiga.tv3.cat/ 08970 Sant Joan Despí Televisió de Catalunya, S.A. i CCRTV Interactiva, S.A. tel +34 93 499 96 56 fax +34 93 473 32 84 A08849622